การใช้งาน ติดตั้ง

SmartEESoftwareเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารและวางแผนการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยโปรแกรมจะคำนวณค่าดีมานด์ (Demand) แบบ Real time พร้อมทั้งประมาณการค่าดีมานด์ (Demand) ล่วงหน้าก่อนครบ 15 นาที 

1. สำรวจพื้นที่ที่จะติดตั้งภายในโรงงาน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆก่อนแล้วทำ Lay-out เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ

2.จัด กลุ่มของมิเตอร์ที่อยู่ตามกลุ่มต่างๆ และจัดเป็นผังพื่อความสะดวกในการ configulation และ งานการซ่อมบำรุงต่างๆ

3. การสื่อสารโดยใช้ MODBUS GATEWAY สามารถสื่อสารได้สูงสุด 32 มิเตอร์ ต่อ 1 Loop โดยมีสายนำสัญญานได้ยาว 1200 M.

4. การนำสัญญานไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงาน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการจัดการเรื่องพลังงาน

Visitors: 40,391