kVAr CUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จาก ตารางข้างบน เป็น สูตรการคำนวณหาค่าสมการไฟฟ้าในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่สามารถคำนวณการใช้พลังงานไฟฟ้า เงินลงทุน และผลการประหยัดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อใช้สำหรับการประเมิน วิเคราะห์ และพิจารณาว่า ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเรื่อง  การปรับปรุง ตัวประกอบกำลัง โดยพิจารณาการนำเทคโนโลยี การปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์มาใช้แล้ว จะมีค่าใช้จ่ายและสามารถคืนทุนตั้งแต่ 10-40 % ได้ภายใน 1-4 ปี และเกิดผลดีต่อระบบวงจรไฟฟ้า โดยที่การพิจารณาลดค่าใช้จ่ายในการถูกปรับ ค่า kVAR ที่สูงกว่า ร้อยละ 61.97 ของค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดทีใช้งาน ซึ่งที่ค่าตัวประกอบกำลัง เดิม มีค่ากำลังไฟฟ้ารีแอกตีฟสูง ดังนั้นค่าไฟฟ้าและค่าปรับเพาเวอร์แฟกเตอร์ จะลดลง ตามสัดส่วน การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ รวมทั้งค่าสูญเสียอื่นๆ ที่ได้กลับคืนมา เช่น การลดความสูญเสียในสายไฟได้มากขึ้น (ความสูญเสีย = I2 x ความต้านทานสายไฟฟ้า) แรงดันไฟฟ้ามีระดับแรงดันคงที่สูงมากขึ้น เนื่องจากกระแสไฟที่ลดลงทำให้แรงดันตกในระบบลดลง 

 

 

Visitors: 40,386