ตรวจวัดวิเคราะห์พลังงาน

1) จัดทำรายงานการจัดการพลังงาน ตามกฎหมายประจำปี เข้าดำเนินเก็บข้อมูลจำนวน 1 วัน เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานทั้งไฟฟ้าและความร้อน ข้อมูลการผลิต กระบวนการผลิต

วิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถทำได้ คำนวณผลประหยัด เงินลงทุน ระยะเวลาคืนทุน พร้อมทำรายงานการจัดการพลังงาน

 

 รายละเอียดการดำเนินการจำนวนวันเข้าสถานประกอบการ  :      จำนวน 1 วัน

    สิ่งที่จะได้รับ

      1. รายงานการจัดการพลังงาน จำนวน 2 เล่ม

      2. CD รายงานการจัดการพลังงาน จำนวน 2 แผ่น

 

2)บริการที่ปรึกษาด้านพลังงาน ประกอบไปด้วย การอบรมด้านพลังงานตามหลักสูตรที่ต้องการ การให้คำแนะนำตามขั้นตอนของการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ตามกฎหมาย การตรวจวัดวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์และเครื่องจักร นำเสนอเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานและโครงการลดต้นทุนด้านพลังงานประจำปี ตรวจวัดผลประหยัดของโครงการ และจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน

3)ให้จัดฝึกอบรมแบบ In house Training ให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กร  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและการจัดฝึกอบรม  ในรูปแบบภาคทฤษฎี ร่วมกับ Workshop  อย่างสนุกสนาน  ได้ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้จริง  หลากหลายหลักสูตร

4)ให้บริการด้านการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน โดยมุ่งเน้นการตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงาน และศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน ของอุปกรณ์ และเครื่องจักรหลักที่ใช้พลังงาน เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงด้านสมรรถนะพลังงานขององค์กร รวมถึงเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำ เป้าหมาย และแผนอนุรักษพลังงาน ของระบบการจัดการพลังงาน

Visitors: 40,391